Profil

Ing. Pavel HořejšíIng. Pavel Hořejší pochází z Prahy, kde také vystudoval školu stavební. Po studiích pracoval v letech 1980 až 1985 ve státním podniku Stavební geologie Praha a České Budějovice, kde sbíral zkušenosti na úseku geotechniky a polních zkoušek a v oboru inženýrské geologie. Od roku 1985 byl zaměstnancem státního podniku Geoindustria Praha v oboru speciální zakládání - širokoprofilové piloty, mikropiloty, podchycování staveb, zemní práce, odvodňování odlučných oblastí a sanace staveb. V roce 1992 práci opustil, přesunul se do Pelhřimova a zahájil činnost v soukromém sektoru. V následujících letech pokračoval ve studiu postgraduálním:

  • VUT v Brně - Ústav soudního inženýrství r. 1992 - 1994
  • ČVUT v Praze - Fakulta architektury, obor Památková péče r. 1996 - 1998
  • ČVUT v Praze - Fakulta architektury, obor Urbanismus a územní plánování r. 2000 - 2002

Ing. Hořejší je držitelem osvědčení o autorizaci č. 12125 vydané ČKAIT v oboru pozemní stavby pod číslem 0000518, Krajským soudem v Českých Budějovicích byl jmenován soudním znalcem pod č.j. Spr. 467/95 v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí a v oboru stavebnictví, odvětví stavby obytné a průmyslové a Ministerstvem pro místní rozvoj v Praze byl jmenován autorizovaným inspektorem pod č.j. : 38385/07-82 podle § 143 zák. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu.

Je členem Českého svazu stavebních inženýrů, Vědeckotechnické společnosti pro sanace staveb a péči o památky, Asociace znalců a odhadců ČR a v neposlední řadě i Klubu přátel historického Pelhřimova (www.zapelhrimovhistoricky.eu).

Optimalizace webu Stavebni kancelář Ing. Pavel Hořejší - PageRank.cz